Phương án triển khai dịch vụ bảo vệ áp tải tiền của công ty bảo vệ Nam Long SEPRE Phương án bảo vệ áp tải được thiết lập dựa trên các yêu cầu đảm bảo an toàn tài sản. Dựa trên tiêu chuẩn C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), tiêu chuẩn an ninh an toàn hàng